opis działań

Komponenty projektu

Budowanie kompetencji u zarządzających i pracowników bibliotek publicznych, a także innych instytucji zaangażowanych w rozwój literatury w zakresie:

  • innowacyjnych metod wyboru i zakupu nowości do bibliotek, katalogowania i udostępniania zasobów bibliotecznych,
  • innowacyjnych metod rekomendowania czytelnikom literatury na podstawie ich oczekiwań oraz treści wypożyczanych i kupowanych książek,
  • wykorzystaniu sieci książkomatów w dzielnicach o niskiej dostępności bibliotek.

Festiwal Ludzie Książki to cykl wydarzeń artystycznych, edukacyjnych i promocyjnych, który będzie organizowany przez partnerów projektów w Poznaniu oraz w ośrodkach miejskich subregionalnych województwa wielkopolskiego i warmińskomazurskiego. Tematem przewodnim Festiwalu będzie budowanie pogłębionych i aktywnych relacji czytelników z twórcami z Polski, Ukrainy (np. Oleh Poliakov) i Norwegii (np. Jo Nesbo, Roy Jacobsen), tłumaczami, redaktorami, ilustratorami, krytykami literackimi, blogerami. Podczas Festiwalu prezentowane i rozwijane będą innowacyjne metody zarządzania zbiorami bibliotecznymi, rekomendowania literatury i włączania czytelnika w życie literackie z wykorzystaniem AI. W projekcie przewidziano realizację działań adresowanych bezpośrednio do pracowników bibliotek i pośrednio do czytelników, a także twórców i krytyków literackich. Zaplanowano działania edukacyjne i testowanie innowacyjnych narzędzi udostępniania książek w miejscach oddalonych od bibliotek (sieć książkomatów) oraz narzędzi opartych na technologii AI, które posłużą do zbudowania wiedzy niezbędnej w nowoczesnej bibliotece: jak zarządzać katalogami bibliotecznymi, rekomendować literaturę czytelnikom tak, by zwiększyć ilość wypożyczeń, zarządzać informacjami o literaturze i krytyce literackiej. Do celów tych zostaną wykorzystane innowacyjne narzędzia rozwijane przez start-up Literacka Sp. z o.o. – partnera w projekcie. Partner z Norwegii oraz Instytut Książki włączą się we wszystkie działania jako aktywne podmioty nabywające kompetencji, przekazujące własne doświadczenia z norweskiego rynku czytelniczego (NORLA) i współorganizujące Festiwal.

Związek projektu z celami Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021


Cele projektu są w pełni zgodne z celami MF EOG 2014-2020, głównie Programu „Kultura” oraz Działania II „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”, którego głównym celem jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kultury, jak również wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami Darczyńcami. W projekcie przewiduje się organizację Festiwalu Ludzie Książki, którego celem jest pogłębianie relacji pomiędzy trzema uczestnikami życia literackiego oraz upowszechnianie wiedzy o współczesnej literaturze polskiej i norweskiej. W projekcie zaplanowano wiele działań nakierowanych na podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek, co zgodne jest z założonymi efektami Działania II określonymi jako wzmocnienie kompetencji specjalistów w sektorach kultury. Głównym celem projektu jest rozwój czytelnictwa w Polsce i Norwegii poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji w usprawnianiu procesów rekomendowania literatury, zakupu nowości i katalogowania literatury w bibliotekach, a także poprzez organizację Festiwalu i budowę sieci bibliotecznych książkomatów jako alternatywnej formy wypożyczania księgozbioru w rejonach o niskiej dostępności do biblioteki publicznej. Koresponduje to z tytułem Działania II oraz przekłada się na rozwój publiczności (tu: czytelnictwa) będący głównym aspektem horyzontalnym Działania. W projekcie przewidziano rozwijanie przedsiębiorczości kulturalnej i włączenie mniejszości.

Chcesz więcej więcej o projekcie?