Badania ankietowe użytkowników książkomatów

Rozeznanie rynku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 50000,00 PLN netto na zadanie pod nazwą: „Badania ankietowe użytkowników książkomatów”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Badania ankietowe użytkowników książkomatów